Projekt

Filozofická soutěž pro studenty
předposledních a absolventských ročníků středních škol

Cílem projektu je podpořit rozvoj kritického myšlení u studentů předposledních a především závěrečných ročníků středoškolského studia (pro účast v soutěži není nezbytné absolvování výuky filozofie v rámci ZSV nebo speciálního semináře: od soutěžících nebudou vyžadovány žádné konkrétní znalosti, pouze schopnost konstruktivního uvažování a zformulování vlastního názoru). Účastí na soutěži budou mít studenti možnost vyzkoušet si vytvoření vlastního filozofického textu ve formě úvahy a získat zpětnou vazbu prostřednictvím hodnocení, jež vypracují členové Katedry filozofie Filozofické fakulty UP v Olomouci. Tři nejlepší práce budou ohodnoceny věcnými cenami (Amazon Kindle).

Z národního kola zároveň vzejde dvacet nejlepších studentů, kteří mohou soutěžit o účast na Mezinárodní filozofické olympiádě (IPO), do níž je soutěž „Nebojme se myslet“ národní kvalifikací. Do Mezinárodní filozofické olympiády postupují dva nejlepší studenti, kteří vzejdu z druhého kola soutěže.

 

Historie a inspirace

Filosofická soutěž pro středoškolské studenty „Nebojme se myslet“ se zrodila ze zkušeností, jež jsem měl se soutěžemi obdobného typu, které probíhají v jiných evropských zemích již s víceletou tradicí.

Prvotní inspirací se mi stala „Experimental Contest in Philosophy“, kterou pořádal Zadar Philosophical Circle v Chorvatsku a které jsem se účastnil jako člen odborné poroty. Organizátoři Josip Ćirić (University in Zadar), Bruno Ćurko (Institute for Philosophy Zagreb) a Attila Pató (Hungarian Philosophical Society) přišli s myšlenkou ryze internetové soutěže, v níž poměřují své síly středoškolští studenti z několika středoevropských zemí.  Soutěž v současné době bohužel z finančních důvodů již neprobíhá.

Druhým inspiračním zdrojem se mi byla „International Philosophical Olympiade“ (IPO), kterou pořádá Mezinárodní sdružení filosofických společností pod patronací UNESCO již od roku 1993. Každá země, která je členem sdružení, vybírá podle svých vlastních regulí (národní kolo) a často pod dohledem svého národního ministerstva školství dva středoškolské studenty, kteří jsou pak vysláni na několik dní do země, jež je poctěna olympiádu pořádat. Jak v případě chorvatské soutěže tak v případě filosofické olympiády studenti sepisují filosofickou esej v některém ze světových jazyků, kterou pak hodnotí profesní filosofové z univerzit, ústavů akademií věd apod.

Projekt „Nebojme se myslet“ je českou variantou těchto mezinárodních soutěží (probíhá na území ČR a hodnotí se eseje psané v českém jazyce). První ročník soutěže proběhl ve školním roce 2010/2011 (v únoru 2011) s účastí více než 200 studentů z celé ČR. Díky tomu, že byly dodrženy mezinárodní standardy v hodnocení, byla soutěž uznána jako kvalifikace pro účast na mezinárodní filosofické olympiádě IPO a ještě téhož roku byli dva vítězové přizváni k účasti na 19. IPO, jež proběhla ve Vídni.

Ve školním roce 2011/2012 již soutěž „Nebojme se myslet“ proběhla ve dvou kolech. Z prvního, českého, národního kola vzešlo dvacet studentek a studentů (včetně vítězů národního kola), kteří se ve druhém kole utkali o cestu na jubilejní 20. IPO, pořádané v norském Oslu. Kritériem pro výběr do IPO se staly jazykové schopnosti a dovednosti.

Tuto podobu soutěž nesla i v dalších letech (2012 až 2015), kdy po vzoru ročníku druhého ve dvou kolech byli určeni nejprve vítězové části národní (1. kolo) i reprezentanti České republiky v IPO (2. kolo), jež se konaly v Odense (Dánsko), Vilniusu (Litva) a Tartu (Estonsko).


Tomáš Nejeschleba, zakladatel a odborný garant soutěže.