Průběh soutěže

1. národní kolo soutěže

 • zájemci o účast na soutěži se přihlásí závazně prostřednictvím e-mailu nejpozději do určeného data (viz aktuality), na přihlášce musí být uvedeno jméno, příjmení, škola a ročník studia;
 • soutěž je určena studentům třetích a čtvrtých (závěrečných) ročníků všech středních škol v ČR;
 • účastníci soutěže budou na datum konání soutěže pozváni na Katedru filozofie FF Univerzity Palackého v Olomouci, organizátoři nehradí cestovní náklady a stravné soutěžících;
 • v den konání soutěže budou zveřejněna čtyři témata, založená na citacích z významných filozofických děl. Každý soutěžící vypracuje na libovolně zvolené téma samostatnou úvahu v rozsahu minimálně 2 normostrany. Na její zpracování bude mít 90 minut čistého času. Práce se píše rukou na linkovaný dvojlist, označený registračním číslem, jež soutěžící obdrží při registraci v den konání soutěže;
 • součástí akce bude rovněž doprovodný program, v jehož rámci bude zúčastněným umožněno navštívit budovu katedryfakulty, univerzitní knihovnu, setkat se s členy a studenty Katedry filozofie a poznat tak vnitřní život univerzity;
 • do konce ledna následujícího roku bude dokončeno hodnocení prací. Ke každé práci budou vypracovány dva nezávislé posudky, které budou obsahovat bodové hodnocení a krátký komentář, komentáře budou zaslány na emailové adresy studentů;

2. kvalifikační kolo soutěže do Mezinárodní filozofické olympiády

 • soutěž „Nebojme se myslet“ byla uznána jako národní kvalifikační soutěž pro účast na Mezinárodní filozofické olympiádě (IPO);
 • autoři/autorky dvaceti nejúspěšnějších prací budou pozváni na slavnostní převzetí cen a diplomů, jehož termín je uveden v aktualitách;
 • součástí bude i dobrovolná účast na druhém kole soutěže, jehož cílem bude zjištění jazykových kompetencí zúčastněných;
 • soutěžící sepíší krátkou esej v jednom z oficiálních jazyků IPO (angličtina, francouzština, němčina, španělština) na téma zveřejněné na místě; jazyk eseje nesmí být rodným jazykem soutěžícího;
 • na základě posouzení rodilými mluvčími budou vybráni dva reprezentanti ČR, kteří se v doprovodu dvou pedagogů z Katedry filozofie zúčastní IPO. Cestovní náklady a pobyt studentů hradí pořádající strana.

Kritéria hodnocení

 • u odevzdaných prací se bude hodnotit samostatnost vypracování úvahy, argumentační propracovanost, logičnost, jasná strukturace textuoriginalita.
 • přísně je zapovězeno používání jakýchkoliv (tzn. i internetových) zdrojů pro vypracování úvahy. V případě, že se prokáže nepůvodnost odevzdané úvahy, bude účastník ze soutěže vyloučen.
 • odevzdané práce musí obsahovat jméno a příjmení autora, název a adresu školy a e-mailovou adresu autora, na kterou bude zasláno hodnocení práce a celkové výsledky soutěže. (Celkové výsledky budou zaslány také na adresu školy).
 • administrátor soutěže předá každou zaslanou práci dvěma hodnotitelům (členové Katedry filosofie FF UP a posluchači doktorského studia KFI). Vypracování posudku bude oboustranně anonymní. Hodnotitelé budou mít k dispozici pouze vlastní text bez uvedení autora a školy, tyto informace budou známy pouze administrátorovi soutěže. Administrátor soutěže podle bodového hodnocení, které bude průměrem dvou bodových odhodnocení, vytvoří žebříček úspěšnosti prací (v případě velkého rozptylu mezi jednotlivými hodnoceními požádá dalšího nezávislého hodnotitele o vytvoření třetího posudku.) Administrátor soutěže ručí za dodržení těchto pravidel.
 • účastí na soutěži studenti vyslovují souhlas se zasíláním informací o dalších akcích pořádaných Katedrou filosofie FF UP (Den otevřených dveří, přednášky pro veřejnost, apod.). Tento souhlas může být zrušen zasláním samostatného e-mailu.
 • účastníci soutěže získají právo uvádět účast na soutěži v rámci svých životopisů (při přijímacích řízení na VŠ, při ucházení o zaměstnání).
 • na výhru v soutěži nevzniká právní nárok.